AquaGreens yngleflåder i forskellige varianter

Yngleflåder i forskellige varianter

I de forgange årtier udviklede BGS den grusbelagte yngleø & yngleflåde som en tilføjelse til de klassiske (begrønnede) AquaGreen svømmeøer såvel som svømmende sivrørsøer og dykvægge.

De begrønnede varianter kan bruges som erstatningshabitat for fugle.

Dertil kom såvel ubevoksede som delvist bevoksede varianter, oprindeligt udviklet siden 70´erne og frem til i dag og som her beskrives mere detaljeret.

 

Beboelse

Vand- og vadefugle flytter meget hurtigt ind på AquaGreen Yngleflåderne, nogle gange umiddelbart lige efter installationen. Disse yngleflåder er specielt attraktive for fuglelivet når den omkringliggende bred er specielt meget frekventeret. Udover Gråænder, Lappedykkere og Blis høns er der observeret et stort antal Skarver, Terner og Vadefugle.

Foretrukket hvile- og yngleplads bliver helt entydigt den kombinerede AquaGreen Yngleflåde – bestående af beplantede og grusbelagte flåder.

 

Varianter med vegetation

Bløde, kødholdige planter, som f.eks. Glyceria maxima, bliver der gerne bidt i, men de regenererer dog hurtigt. Det samme gælder for proteinholdige planter som f.eks. Schoenoplectus (Scirpus) lacustris. Der imod ikke Juncus effusus.

Snegle, muslinger og insekter finder gode levebetingelser i rodværket og i planterne over vandet.  Under vandet danner det store rodnetværk ideelle betingelser for gydesteder for især småfisk.

Herved opstår der blandt andet fødekilder i nærheden af ynglepladserne for fuglene.

Erfaringer viser, at for kultiverede ArmaFlor Bredmåtter tilbyder den letteste og sikreste bevoksning til de bevoksede AquaGreen Svømmeøer.

Ubevoksede AquaGreen varianter i enkeltdele

AquaGreen Svømmeø SK24B & SK30B som yngleflåde

 

Svømmeøerne SK24B & SK30B danner basis for udviklingen af forskellige varianter af yngleflåder.

De ensidige trekanter, valgfrit som kunststof (PE) serie SK24 eller som rustfrit stål serie SK30, blev udviklet for 40 år siden efter forsøg hos Skibsbygningstestanstalten i Hamburg.

Kunststofvarianten er komplet svejset, den rustfrie stålvariant er skruet sammen i de tre spidser. Svømmeøerne har tilstrækkelig med flydeevne, til f.eks. den bevoksede variant.

På indersiden er der et dobbeltnet af højstyrke kunststof såvel som flydeplader, således at der kompenseres for den højere vægt med gruset.

Her har den trekantsformede byggemetode vist sig at være specielt velegnet i sammenhæng med kombinationen med sammenkoblinger, strømforhold og stabilitet.

Type SK24 besidder den fordel, at den er lettere at håndtere i forbindelse med montagen og transporten i vandet, da denne version allerede ved levering er komplet samlet således at den blot efter transport skal i vandet.

Kun gruset (som ved Type SK30) skal på stedet lægges på, ligesom forbindingerne af de enkelte svømmeøer, efter at de enkelte svømmeøer er blevet slæbt på plads og forankret.

Byggestørrelse/sidelængden af SK24 er netop valgt ud fra, at de færdigt samlede svømmeøer uden problemer kan transporteres af en almindelig lastbil.

SK30B har der imod en sidelængde på 2,90 m. Dermed kan denne svømmeø kun for monteres og skal derfor færdig monteres på installationsstedet. Vi stiller selvfølgelig den nødvendige vejledning til rådighed.

Efter ønske kan SK30 monteres færdig fra vores side, men da dette betyder en betydeligt højere fragtvolumen, er fragtomkostningerne derfor også højere.

Begge varianter er konstrueret til en robust og langvarig indsats i vande med bølger og strøm.

Forankringen følger afhængigt af de lokale forhold (strømforhold, bølger, hydrauliske belastninger osv.). Der er talrige varianter til rådighed.

Som yngleflåde er svømmeøerne i serien SK24 & SK30 næsten vedligeholdelsesfrie, men skal dog, alt efter ynglefrekvens og intensitet, rengøres mindst en gang om året (afføring såvel som indsamlet planterester).

Yderligere bør forbindinger og andre tjekkes.

Også de en til to opstigningstrapper og de ekstra sidebrædder til beskyttelse mod tab af grus belægningen, f.eks. ved bølgegang, bør tjekkes efter. Muligvis er det nødvendigt med en udskiftning eller en ny positionering, således at fugleyngel som er faldet overbord, har mulighed for igen at anvende yngleflåden.

AquaGreen Yngleflåde SRD-M/B

Denne variant, baseret på AquaGreen Sivrørsø Type SRD-M (svømmende sivrørsmodul), består af et stabilt 3 eller 5 cm stærkt gitter, alt efter de hydrauliske belastninger på lokaliteten.

Dette gitter med selvflydende elementer bliver yderligere på undersiden udstyret med AquaGreen Svømmedug, ST50, således at opdriften, på grund af den senere anbragte 1-2 cm tykke gruslag tydeligt forøges.

På oversiden af gitteret bliver der indbygget et gitterplan med en maskevidde på 3-4 mm, således det senere udlagte gruslag ikke falder igennem gitterets større masker (ca. 50 x 50 mm).

 

Der bliver også ved denne variant (normalt i modulstørrelser på 2 x 1 m) indbygget en kant, lige sådan som svømmedug, Type ST50, i dobbelt lag. Andre udformninger kan leveres, for håndtering er det dog anbefalelsesværdigt at samle enkeltelementerne på stedet. Kantflydedugen kan efter valg indpakkes i en folie eller et gitter.

Som opstigningshjælp anvendes en RepoFloat flydemåtte Type I2, dvs. en byggedel fra de svømmende sivrørsøer. Grus lægning og den årlige pleje foregår som allerede beskrevet ved varianterne SK24B og SK30B.

Forankring & Fastgørelse

Til forankring findes, som allerede nævnt, forskellige varianter som kan anvendes til SK24/SK30 såvel som SRD-M/B.

Ud over stenankersække, klassiske plovskærs ankre og betonankre, så er det også muligt med en forankring på landsiden eller forankring ved badebroer, spunsvægge eller pontoner. Alt efter de hydrauliske betingelser, f.eks. på vindudsatte steder, vanddybde og -flade, så skal forankringen fastlægges individuelt.

Ved vandstandsforandringer kan man også bruge stænger og glide ringe som en mulighed. Her skal man være opmærksom på søbundens beskaffenhed. Således er lerholdige bunde ikke så godt egnede, så her bør andre løsninger anvendes.

I reglen bruger man også BesFix Polyståltove som en del af udvalget til fastgørelse. Også kunststofbelagt tovværk eller kæder bliver anvendt.

Forbindinger & Koblinger

BesTec Stenankersække

Grundlæggende forbindes enkeltelementerne først når de er slæbt på plads på den ønskede position og er forankret.

Forbinding af enkeltelementerne i varianten SRD-M/B er ret enkel. Ud over muligheden, at sammensætte gitrene ved hjælp af et bestemt kliksystem, så er det også muligt at forbinde dem med PP tov, Polyståltov eller kabelbindere (alle materialer er UV-stabiliseret). Det er også muligt at udlægge ekstra stålforzinkede gitterplader på flere elementer (med tilhørende forbinding til gitrene på SRD-M/B).

Ved serien SK er koblingen/forbindingen mere krævende: Her skal der før koblingen anbringes fendertov på alle tre sider, for at undgå en direkte kontakt mellem rørene. De herved opstået spalter mellem de enkelte svømmeøer skal fyldes med flydedug og/eller gitterplan, for at undgå at fugleunger falder imellem. Svømmedug og gitterplan skal på stedet anbringes således, at der ikke er indskrænkninger for en tilstrækkelig fleksibilitet i bevægelserne af enkelte SK-elementer.

Ved de tre hjørner befinder sig store karabinhager, henholdsvis bøjler af rustfrit stål, som forbindes med hinanden.

Karabinkobling af to svømmeøer/yngleflåder

Fendertov på mindst to sider ved sammenkobling af flere SK24B/SK30B

Yngleflådegruppe Type SK30B i kombination med AquaGreen svømmende Dykvægge.