Om os

Nykilde ApS
Lundbæksvej, Slots Bjergby
DK-4200 Slagelse
Tlf.: +45-5858 4072
Mail: [email protected]  Vi er selvfølgelig også parate til online møder (med eller uden video) efter aftale. Vi anvender gerne Talk (NextCloud) eller Signal.

I perioderne 1. april til 31. oktober har vi ofte kun åbent for telefonerne i tidsrummet kl. 8:00 - 12:00 (og selv der er vi svære at træffe på telefonen!). Benyt venligst vores e-mail i stedet for.

Åbningstider vare ind- og udlevering: Mandag - fredag kl. 8:00 - 15:30.

Bemærk vi har ingen butik. Man kan ikke afhente varer på adressen.

Vær venligst opmærksom på, at vi selvfølgelig yder rådgivning, men at rådgivningen er begrænset til vores professionelle kunder (vi tager kr./time 750,00 + moms med afregning for hver påbegyndt time). Private kunder med små arealer (<1.000 kvm) bedes venligst henvende sig til Haveselskabets havekonsulenter eller den lokale havedesigner/landskabsarkitekt for råd og vejledning.

Nykilde og miljøet:

Hos Nykilde tænker vi over miljøet på alle mulige måder og prøver at indarbejde rutiner i hverdagen til at være så bæredygtig som mulig:

 • I produktionen (i marken) bruger vi ikke mere kemi (pesticider m.m.) eller kunstgødning, kun natur gødning i meget begrænset omfang.
 • Vi bruge hverken bejdse-midler eller andet kunstige frøbehandlingsteknikker.
 • Virksomheden kører på grøn strøm.
 • Og en ny medarbejde er en robot, der hjælper med arbejde ud i marken. Den kører naturligvis på solenergi.
 • Vi går ind for direkte genbrug. Vi genbruger al den brugbare emballage vi selv får ind og formindsker derved forbruget og nyproduktionen af ny emballage. Ny indkøbt emballage er altid i genbrugsmaterialer.

Ser vores pakker noget mærkelige ud? Vi genbruger gerne emballage både fra familie og venner eller pakker i rå genbrugspapir og papirposer.

Alt dette for spare miljø for unødvendigt aftryk og CO2. Af samme grund vellægger vi ikke automatisk nogen smarte tryksager, da alt info kan findes på vores hjemmeside (både vejledninger, produktblader, reklamer m.m.).

Der er sikkert meget der kan laves bedre endnu. Vi vil bare informere om, at det er et bevidst valg vi har taget, når du modtager dine frø pakket i en ”vin karton” eller papkasse. Vi sørger selvfølgelig for at emballagen er ren og tom og ikke påvirker kvaliteten af vores varer.

Har du et bud på hvad vi kunne gøre grønnere, hører vi gerne 😊

Vi er medlem af ENSPA.

Nykilde og Miljø, Social og Governance (ESG)

Vi tror på, at vi kan leve side om side, også med naturen!

Ansvar for hinanden, for miljøet, for naturen, for klimaet, for samfundet og ordentlighed i alt hvad vi gør, er vores værdigrundlag.

Nykilde tilbyder løsninger til natur og biodiversitet og vi lægger vægt på bæredygtighed i hele værdikæden.

Social

Nykilde prioriterer socialt ansvar som en integreret del af vores forretningspraksis. Vi forpligter os til at bidrage positivt til samfundet, samtidig med at vi skaber værdi for vores interessenter.

Vi stræber altid efter at forbedre vores indvirkning på samfundet og vores kommunikation omfatter både interne og eksterne interessenter og er baseret på ærlighed, troværdighed og ansvarlighed.

Nykilde støtter og overholder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Vi går op i medarbejder trivsel og sikkerhed, med fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Governance

Nykilde går ind for ordentlighed og ansvarlighed i ledelsen af virksomheden.

Åbenhed, transparens og etik er nøgleordene for vores tilgang og vi søger uvildig ekstern rådgivning på områder hvor vi ikke føler os kompetente eller ønsker et perspektiv udefra.

Miljø, herunder klima

Nykilde er bevidst om miljø i alt vi gør og tilstræber altid at minimere miljøbelastningen fra vores aktiviteter mest muligt. Dette giver sig blandt andet konkret udtryk i:

 • Vi bruger ikke bejsemidler eller andre kemiske frøbehandlingsteknikker.
 • Vi bruger ikke pesticider eller andre kemikalier i dyrkningen.
 • Vi bruger ikke kunstgødning.
 • Vi genbruger emballage vi modtager, i så stor udstrækning det er muligt.
  • Vores kunder får derfor ofte genbrugte papkasser med andre firmanavne på.
  • Vores kunder får leverancer pakket i rå genbrugspapir eller poser.
  • Vi vedlægger ikke reklameartikler i vores forsendelser.
  • Vi vedlægger ikke fysiske datablade eller lign i vores forsendelser.
 • Vi køber og producerer grøn strøm, som er vores primære energikilde
 • Vi sorterer affald og anvender kommunens affaldsordning.
 • Vi komposterer biologisk affald og anvender komposten i produktionen.

Nykilde Klimaregnskab 2023

Nykildes første klimaregnskab er udarbejdet for året 2023 og vil udgøre baseline for vores kommende klimaregnskaber og målingen af forbedringer. Klimaregnskabet er udarbejdet efter Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Vi opgør vores klimaaftryk i alle 3 Scopes og arbejder løbende på at forbedre både det samlede aftryk og nøjagtigheden af beregningerne.

Vores samlede netto-udledning af CO2e er negativ, det vil sige at vores virksomheds aktiviteter optager mere CO2 end de udleder i kraft af vores produkter, som for frø, græs og grønne tages vedkommende, i vækstperioden naturligt optager CO2 via fotosyntesen, men denne beregning er kompliceret og indeholder stor usikkerhed  Notat

Vi har af denne årsag i vores klimaregnskab opgjort dette CO2 optag som ”uden for Scope” og afventer GHG-protokollens udvikling omkring ” Land Sector and Removals Guidance | GHG Protocol” som vi vil følge når standarden udkommer.

Uagtet at Nykildes aktiviteter sandsynligvis har et positiv eller neutralt CO2 aftryk jf. ovenstående, ønsker vi at bidrage yderligere ved løbende at reducere vores CO2 udledning og øge vores CO2 optag i kraft af henholdsvis konkrete projekter og vækst af vores forretning.

Projekter til reduktion af klimabelastningen gennemføres enten direkte eller via og i samarbejde med vores leverandører og kunder. Konkrete eksempler på dette er:

 • Vi har investeret i en solcelledreven markrobot, der muliggør dyrkning uden pesticider og reducerer klimabelastningen i forhold de fossile alternativer.
 • Vi har investeret i solceller til egenproduktion af elektricitet, som er vores primære energikilde i produktionen.
 • Vi har investeret i et nyt frørenseanlæg, som bruger mindre energi end det gamle i kraft af ny mere energivenlig teknologi. Anlægget bliver taget i brug i 2024 og repræsenterer en samlet årlig CO2 reduktion på 0,02 ton CO2 og en årlig energibesparelse på 173 kWh.
 • Vi søger i dialog med vores leverandører at forstå og påvirke deres planer for reduktion af klimabelastning og at få oplysninger og data på klimabelastningen fra de produkter og services vi køber fra dem.

Klimaregnskabet i hovedpunkter

Nykilde udleder 68 ton CO2e om året og optager via vores solgte produkter en større mængde CO2e.

 

Nykildes altoverskyggende udledningsområde er Scope 3 primært i form af ”Indkøb” og ”Forarbejdning af solgte produkter”.

Nykildes CO2 reduktions fokus i de kommende år vil således være Scope 3.

Notat vedrørende beregning af planters nettoudledning af CO2

Planter optager CO2 gennem en proces kendt som fotosyntese. Fotosyntese er en kompleks biokemisk proces, hvor planter bruger solenergi til at omdanne vand og CO2 til glukose, og frigiver oxygen som et biprodukt.

Når en plante eller plantedel dør, gennemgår den nedbrydningsprocesser, hvor mikroorganismer nedbryder det organiske materiale. Under denne nedbrydningsproces frigives CO2 som en del af respirationen af disse mikroorganismer. Ikke alt det kulstof, som planten optog i sin levetid, frigives som CO2 ved nedbrydning. Flerårige planter optager CO2 i flere vækstperioder og kan dermed optræde som CO2 lagre, dette er især gældende for skovplanter/træer.

En del af det kulstof, som planten optog, kan forblive i jorden i form af organisk materiale eller humus, hvilket bidrager til jordens kulstoflager. Derudover kan nogle dele af planten også blive tilbage som dødt materiale, der gradvist brydes ned over tid. Derfor er ikke al den CO2, der blev optaget under plantens levetid, nødvendigvis udledt til atmosfæren, når planten dør.

Beregningen af netto CO2-udledning i en plantes livscyklus kræver derfor en omfattende analyse, herunder CO2-optag gennem fotosyntesen, CO2-udledning gennem respiration, CO2-emissioner under nedbrydning af dødt plantemateriale, kulstoflagring i jorden og andre forhold i plantens livscyklus.

De i klimaregnskabet anvendte CO2 faktorer for optag i solgte produkter er fundet ved søgning i følgende kilder:

 • "The Role of Grasslands in Carbon Sequestration and Climate Change Mitigation" af R. Lal et al. (2004)
 • "Carbon Sequestration Potential of Sedum Roofs" af J.F. Mentens et al. (2013)
 • "The Potential of Meadows for Carbon Sequestration" af B.K. Soane et al. (2012)

LinkedInQR

NYKILDE - I SAMARBEJDE MED NATUREN

Vi tror på, at vi kan leve side om side, også med naturen!

Vi ser vores opgave som følgende; at producere og markedsføre produkter til forbedring af miljøet, det være sig i nærmiljøet såvel som det globale miljø.
Vores mission er, at genetablere og etablere natur i vores byer og landskaber. Biodiversitet - Klimaforandringer - Infrastruktur.

Produkterne kan anvendes både i byer og i mere landlige omgivelser, såvel som i rene naturmiljøer.
Nykilde har i ca. 40 år beskæftiget sig med produktion og salg af blomsterfrø, hovedsagligt frø af vilde danske blomsterarter, men også sommerblomster, dækafgrøde, græsfrø og blomsterløg m.m. Se mere under Frø.
I midten af 90´erne startede vi som de første en produktion af Sedummåtter. Disse måtter består af forskellige Sedum-arter, som er meget tørke- og frostresistente og derfor velegnet til grønne tage. Man ser i disse år en stigende efterspørgsel (specielt i Sverige, Schweiz, Tyskland og Holland) på sådanne produkter. Disse måtter kan være med til at holde en del af regnvandet tilbage fra kloaknettet og rensningsanlæggene, hvor regnvandet ellers ville ende. Derved undgår man en unødvendig belastning af rensningsanlæggene og kloaknettet. Desuden sikrer et grønt tag færre varmeudgifter og færre udgifter til klimatisering af bygningen og en længere levetid for taget. Vi har naturligvis også de rigtige substratblandinger, drænsystemer m.v. Vores samlede system til vegetationstage kalder vi Sky Garden System®. Se mere om dette under Grønne Tage og under VegBlock. Et andet produkt vi har udviklet, er Blomstermåtter/-tæpper til udlægning på skrænter, diger, volde eller omkring bytræer og lignende. Disse måtter/tæpper er imprægneret med frø af forskellige slags, som efter udlægning etablerer sig med langt mindre konkurrence fra ukrudt end ved normal udsåning. Dette produkt er dog fortsat under udvikling. I den forbindelse kan det nævnes, at vi også forhandler ukrudtsdug, et tekstil som forhindrer fremspiring af uønsket vegetation, f.eks. omkring vejtræer og i div. bede.
Som det nok fremgår, er vi en virksomhed og nogle personer stærkt optaget af konstant at “finde på”! Hele tiden finder vi et nyt emne indenfor vegetation og vegetationsteknik som enten fanger vores interesse eller som pludselig dukker op som en strøtanke hos en af os. Eller som inspiration fra en af vores kunder og samarbejdspartnere. Dette har gjort, at vi blandt en del af vores kunder er blevet kendt som nogle “Ole Opfinder” typer. Men netop dette gør, at vi finder den daglige inspiration og motivation til hele tiden at gøre det lidt bedre og måske lidt anderledes end vores kolleger gør det. Vi kan iøvrigt afsløre, at vi nu har introduceret den for-kultiverede plantemåtte, bestående af forskellige flerårige blomsterarter voksende i et 100% organisk materiale. Den vil være velegnet til rundkørsler, rabatter, vejheller, bede, stensætninger, haveanlæg osv. Bestilling 2-3 måneder i forvejen.
Som det jo fremgår ovenfor, så har vi udviklet os igennem årene, fra udelukkende at være en frøvirksomhed, til nu også at være en special-planteskole. Vores produktion foregår ikke kun i Danmark, men de produkter af egen produktion som vi sælger i Danmark er fra vores produktion her i landet. Vi har derudover i 2005 også startet egen produktion op i Slovakiet. Dertil har vi egen produktion i Nordtyskland og Holland. Dertil samarbejder i Norge og Finland med lokale produktioner der.
Se iøvrigt mere om vores produkter under de forskellige produktgrupper. Er der yderligere spørgsmål, står vi naturligvis altid til rådighed.

Kjeld

Kjeld Christensen

Nykildes grundlægger. Nyder sit otium nu, men bidrager selvfølgelig stadigvæk med hans vid og viden :-)

Personale

Ivka100

Ivana P. Christensen

er daglig leder og ansvarlig for vores frøafdeling, udvikling, kontrol, rådgivning og deltager i de forskellige forsknings- og udviklingsprojekter vi også deltager i. Ved især meget om miljø, med hendes baggrund som cand. scient. indenfor miljøvidenskab.
Ivana kan kontaktes på [email protected]

Jesper

Jesper Christensen

er den daglige leder og ansvarlige for vegetationsteknik (grønne tage, vegetationsmåtter, geotekstiler, geoceller m.m.).
Jesper kan kontaktes på [email protected]

Alle står naturligvis til rådighed for alle forespørgsler og spørgsmål der måtte være, også hvis det ikke lige falder ind under ovennævnte beskrivelser.